Mapa serwisu

Program Centrum Współpracy i Rozwoju

W ramach Programu Centrum Współpracy i Rozwoju (CWR) realizowane są zadania o charakterze doradczo-wdrożeniowym oraz działania dotyczące współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia. CWR odpowiedzialne jest także za opracowywanie wniosków grantowych dla WOKiSS oraz realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 Usługi doradczo-wdrożeniowe obejmują wykonywanie specjalistycznych opracowań usprawniających proces zarządzania w JST oraz wdrażanie narzędzi usprawniających kierowanie samorządem, w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Realizowane są odpłatnie (poza składka członkowską), na podstawie odrębnych umów.

Aktualnie w ofercie programu znajdują się usługi na wykonanie:

a)    wniosków aplikacyjnych do ogłaszanych programów i konkursów grantowych,

b)    studiów wykonalności projektów,

c)    strategii rozwoju gminy (zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju),

d)    prognozy oddziaływania na środowisko,

e)    gminnych programów rewitalizacji,

f)     strategii rozwoju powiatu,

g)    strategii sektorowych (np. strategia rozwiązywania problemów społecznych),

h)    raportów o stanie gminy/powiatu,

i)     wartościowania stanowisk pracy i pomiaru obciążenia pracą w JST,

j)     audytu dostępności (architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej),

k)    audytu prawnego spółki komunalnej.

 CWR oferuje także wsparcie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działań jst, poprzez publikację Dotacje-Serwis Informacyjny. Celem informatora jest systematyczne przekazywanie samorządom szczegółowych danych o dostępnych środkach pomocowych oraz bieżących konkursach, w ramach których można pozyskać dotację na realizację planowanych działań. Publikacja zawiera informacje o aktualnych terminach konkursów w zakresie tzw. "projektów twardych" (inwestycyjnych) i "projektów miękkich" (szkolenia, staże, warsztaty, itp.), a także informacje o zmianach w treści dokumentów, dotyczących możliwości korzystania ze środków pomocowych przez samorządy.

Serwis dostarczany jest abonentom wyłącznie w formie internetowej do 5 dnia każdego miesiąca oraz uaktualniany w trybie natychmiastowym, gdy informacja o konkursie pojawi się już po wysłaniu serwisu w danym miesiącu, a termin wysłania kolejnego będzie dłuższy niż 14 dni. Dostępny jest odpłatnie (poza składka członkowską), na podstawie odrębnej umowy.

Centrum Współpracy i Rozwoju prowadzi również współpracę międzynarodową WOKiSS oraz wszelkie działania o charakterze edukacyjnym realizowane z udziałem samorządów, instytucji i organizacji z zagranicy. W szczególności są to wyjazdy/wizyty szkoleniowe nakierowane na wymianę doświadczeń na temat rozwiązań wykorzystywanych w realizacji zadań publicznych i upowszechnianie wiedzy w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym oraz udział w seminariach, forach, konferencjach międzynarodowych.

W powiązaniu z zagranicznymi wyjazdami szkoleniowymi i wizytami studyjnymi samorządowców z zagranicy w Wielkopolsce Centrum Współpracy i Rozwoju prowadzi działania wspierające nawiązywanie współpracy międzynarodowej przez gminy i powiaty oraz realizuje projekty aktywizujące współpracę partnerską.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS