Mapa serwisu

Unieważniony - Dostawa komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi

Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski-nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia następującej ilości komputerów oraz urządzeń peryferyjnych: - 12 szt. komputerów o specyfikacji zgodnej z punktem 1 OPZ - 6 szt. monitorów o specyfikacji zgodnej z punktem 2 OPZ - 6 szt. Zewnętrznych Dysk USB o specyfikacji zgodnej z punktem 3 OPZ - 6 szt. Drukarek laserowych o specyfikacji zgodnej z punktem 4 OPZ 6 szt. oprogramowania biurowego o specyfikacji zgodnej z punktem 5 OPZ Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w ilości 2 szt. komputery i 1 szt. pozostałego sprzętu do następujących Urzędów Gmin: Chodzież, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Łobżenica, Skoki. W terminie po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia inwentaryzacji dostarczonego sprzętu oraz opracowania protokołu potwierdzający tożsamość sprzętu z dostarczonym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył oferty w większej niż maksymalna liczba części według następujących zasad: Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski-nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego"

Link do BZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Pobierz plik format PDF (50KB).

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
Pobierz plik format PDF (48KB).

OGŁOSZENIE
Pobierz plik format PDF (133KB).

Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik format ZIP (192KB).

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Pobierz plik format PDF (111KB).

Odpowiedzi dot. przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik 1 format PDF (40KB).
Pobierz plik 2 format PDF (52KB).
Pobierz plik 3 format PDF (53KB).
Pobierz plik 4 format PDF (65KB).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS