Mapa serwisu

Program Zintegrowane Zarządzanie Gminą / Powiatem

Celem programu jest udzielanie pomocy samorządom we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania, co powinno się przyczynić do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów i pojawiających się możliwości dla lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych.

Najważniejsze usługi, oferowane w ramach programu: 

  1. Strategie rozwoju - podstawowy dokument zarządzania strategicznego, pozwalający na zaplanowanie rozwoju gminy/powiatu, niezbędny przy ubieganiu się o nowe środki unijne. Opracowanie strategii jest poprzedzone sporządzeniem szczegółowej diagnozy stanu samorządu. W trakcie prac nad strategią szeroko wykorzystywane są elementy partycypacji społecznej, takie jak badania ankietowe, wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami, warsztaty i konsultacje.
  2. Programy rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych - niezbędne w przypadku ubiegania się o środki wsparcia procesów rewitalizacji w ramach unijnej inicjatywy JESSICA.
  3. Strategie rozwiązywania problemów społecznych – obowiązkowe zadania własne samorządów w myśl zapisów ustawy o pomocy społecznej – muszą one sporządzać bilans swoich potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz opracować dokumenty strategii i wdrażać ich zapisy. Strategie powinny szczególnie uwzględniać programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
  4. Analiza systemu oświaty – oferujemy przeprowadzenie szczegółowej analizy obecnego systemu oświaty oraz sporządzenie propozycji reorganizacji tego systemu. Efektem opracowania jest zaproponowanie zmian w oświacie, mających na celu podniesienie efektywności zarządzania nią i obniżenie kosztów jej utrzymania.
  5. Wieloletnie Prognozy Finansowe (wraz z oprogramowaniem komputerowym) – dokumenty niezbędne do racjonalnego planowania inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy/powiatu, uwzględniające zmieniającą się sytuację ekonomiczną samorządu. Proponujemy sporządzenie WPF w szerszym ujęciu niż wymogi ustawowe, czyli także opracowanie szczegółowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z zastosowaniem symulacji sytuacji finansowej samorządu za pomocą własnego, nowatorskiego oprogramowania komputerowego. Oprogramowanie to umożliwia generowanie gotowych zestawień WPF i listy przedsięwzięć, wymaganych nową ustawą.
  6. Kontrola zarządcza – wymagana przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Oferujemy zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej i jego kompleksowe wdrożenie.
  7. Wnioski aplikacyjne i studia wykonalności inwestycji infrastrukturalnych – dokumenty niezbędne do składania wniosków na dofinansowanie większości inwestycji realizowanych w ramach funduszy pomocowych. Dla każdej inwestycji musi być przeprowadzona szczegółowa analiza wykonalności oraz projekcje finansowe i ekonomiczne.
  8. Plany Odnowy Miejscowości – plany rozwoju poszczególnych miejscowości na terenie gminy, wymagane w przypadku składania wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  9. Strategie Promocji Turystycznej / Inwestycyjnej, Systemy Identyfikacji Wizualnej Gminy / Powiatu – coraz popularniejsze narzędzia wspomagające rozwój samorządów.

W pracach nad sporządzaniem wyżej wymienionych dokumentów konsultanci WOKiSS wykorzystują opracowane przez siebie, nowatorskie programy komputerowe. Gminy i powiaty nabywają prawa do użytkowania programów do swoich celów, a pracownicy urzędów zostają przeszkoleni, aby po zakończeniu prac byli oni w stanie samodzielnie przeprowadzać aktualizacje sporządzonych planów

Na uwagę zasługuje wysoka jakość świadczonych usług, czego wymiernym efektem jest bardzo duża skuteczność obsługiwanych gmin i powiatów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, z wykorzystaniem dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanej przez WOKiSS.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS