Mapa serwisu

Projekt SKUTECZNY SAMORZĄD

 

Od dnia 1 grudnia 2020 roku Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (lider) w Poznaniu oraz firma Certes Sp. o.o. (partner) z Warszawy realizują projekt ?SKUTECZNY SAMORZĄD - doskonalenie kompetencji kadr JST [Jednostek Samorządu Terytorialnego]? nr POWR.02.18.00-00-0011/21. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 ? 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 320 JST z terenu całej polski poprzez podniesienie wiedzy w obszarze podatków i opłat lokalnych i/lub zarządzania nieruchomościami przez min.1188 spośród 1320 pracowników (1180 K,140 M) w okresie od 01.12.2021 do 30.06.2023 roku.

 

Każda JST uczestnicząca w projekcie otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z obszarów podatki i opłaty lokalne i zarządzanie nieruchomościami. Szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej i zdalnej.

Przewidziane tematy szkoleń z podatków i opłat lokalnych obejmują:

 1. Powstawanie zobowiązań podatkowych,
 2. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych,
 3. Przymusowe dochodzenie zaległości podatkowe: egzekucja i ponowna egzekucja,
 4. Zabezpieczenie zaległych podatków: hipoteka i zastaw skarbowy,
 5. Kontrola i inne procedury podatkowe,
 6. Zaświadczenia, informacja podatkowa a tajemnica skarbowa,
 7. Wzruszenie decyzji czyli co zrobić gdy organ podatkowy źle wydał decyzję?,
 8. Elektronizacja procesu obsługi podatkowej.

Przewidziane tematy szkoleń z zarządzania nieruchomościami obejmują:

 1. Mieszkania chronione-tworzenie i zarządzanie [szkolenie uwzględniające tematykę tworzenia i zarządzania mieszkaniami chronionymi, o których mowa w art.53 ustawy o pomocy społecznej,
 2. Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości,
 3. Elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.

Jednostki Samorządu Terytorialnego będą mogły skorzystać z łącznie 960 godzin doradztwa z powyższych obszarów w ramach projektu.

WOKiSS będzie udzielał wsparcia dla swoich członków na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a Certes na pozostałym terenie kraju.

WOKiSS planuje zrealizować łącznie 171 szkoleń (144 z podatków i opłat lokalnych i 27 z zarządzania nieruchomościami) oraz 320 godzin doradztwa.

Wartość projektu:                               3 059 202,15 zł

Wysokość dofinansowania z UE:           2 578 162,37 zł

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS